หลักสูตรอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน

23 มิถุนายน 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ผ่านหลักสูตรอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในหัวข้อ การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563