ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบการรับการประเมินออนไลน์ เพื่อการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

26 สิงหาคม 2564 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบการรับการประเมินออนไลน์ เพื่อการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของ สพป.หนองคาย เขต 2 ครับ