ประชุมคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2564

16 กันยายน 2564 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านโนนสวรค์ ประชุมคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2564 อบรมขยายผล 17 ก.ย.2564 ผ่าน meet ครับ
242021255_4294820913888582_4519320965177639656_n