ประชุม SLC ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ปี 2565 ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โดยมีวิทยากร คือ ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการสร้างความร่วมมือ
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Leaning)  การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson Study)  และการโค้ช (Coach)
  3. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือพัฒนาวิชาชีพ ในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

ซึ่งได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนเงิน 15,000 บาท ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกเพิ่มเติม