ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 🎗การประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุตเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 🎗นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุตเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ในการลงพื้นที่เชิงประจักษ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ระว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 เพื่อติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช