ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

🚩วันที่ 10 สิงหาคม 2565🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการฯ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน เข้าไปอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน ส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยให้โรงเรียนมีห้องสมุด 3 ดี คือ “หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี”เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ดังนี้ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม และ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์