เดือน: สิงหาคม 2022

วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 31 สิงหาคม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงาน โรงเรียนในโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC

วันเสาร์ที่ 20 สิงหา...

คณะกรรมการการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน

วันจันทร์ที่ 15 สิงห...

พิธีกรดำเนินรายการ ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ google Meet

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิ...

ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ 10 สิงหาคม 25...

คณะกรรมการฯ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)เพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน

วันอังคารที่ 9 สิงหา...