พิธีกรดำเนินรายการ ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ google Meet

🚩วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ google Meet
🙏 นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ