คณะกรรมการการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน

🚩วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565🚩 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการฯ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน เข้าไปอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน ส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยให้โรงเรียนมีห้องสมุด 3 ดี คือ “หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี”เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี