คณะทำงานการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🚩วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และข้าราชการครู บุคลากรที่รับผิดชอบ( ITA Online) สถานศึกษาอเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ผ่าน Google Meet
🙏ขอขอบคุณ นายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.รร.บ้านแบง และ นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ วิทยากรบรรยายแนวทางการประเมิน(ITA Online) ในครั้งนี้