วิทยากรให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System :SMSS)

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และคณะทำงาน ICT ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System :SMSS) ด้วยระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์ ให้กับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี