เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับความอนุเคราะห์ โครงการจาก สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการทำปุ๋ยน้ำจาก สับปะรด เพื่อใช้ในกิจกรรมการเกษตร ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคาย เป็นอย่างสูงครับ