คณะทำงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานตำแหน่ง ตามแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

🚩วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น🚩
🎗นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงาน “โครงการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานตำแหน่ง ตามแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกณฑ์ แนวทในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของคณะกรรมการประเมิน