รับการนิเทศติดตามจาก สพป.หนองคาย เขต 2

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ต้อนรับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประกอบด้วย นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง สพป.หนองคาย เขต 2  นางกัญญานัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย 2 นางญานิศา บางเมืองแสน นักวิชาการการศึกษา สพป.หนองคาย 2 และนางนวลปรางค์ หลักมี เลขาฯเครือข่ายฯรัตนวาปี  ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกๆท่าน มา ณ โอกาศนี้ครับ