คณะทำงานผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา

🚩วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
🎗นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานการประชุมเตรียมความพร้อมให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นคณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและได้จัดการประชุมรููปแบบออนไลน์ผ่านระบบ google meet ในครั้งนี้ด้วย