คณะทำงาน การบริหารจัดการงบประมาณ ปี พ.ศ.2567

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.🚩

นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช