เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำคณะครูและนักเรียนยุวบรรณารักษ์ เข้าร่วมรับรางวัลดังนี้

  1. โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ระดับดีเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
  2. โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาห้องสมุด 3D ระดับดีเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง