การประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 1/ 2566 )

🚩วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช🚩
นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี  ร่วมการประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 1/ 2566 ) เพื่อรับฟังข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ