รับการประเมินฯโครงการห้องเรียนคุณภาพ และคลินิค3R

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ต้อนรับ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสิรินาถ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ได้ออกประเมินคุณภาพ ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้ได้มาตรฐาน “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ” เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาห้องเรียนที่มีคุณภาพ สำหรับให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและโรงเรียนสูงขึ้น พร้อมด้วยการติดตามการดำเนินงาน โครงการคลินิค 3R  ภาพกิจกรรมการประเมิน(เพิ่มเติม) คลิก