วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และทุน จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)รวมจำนวน 39 ทุน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม