การอบรมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ DMC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ คณะทำงานร่วมประชุมการอบรมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ DMC ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ