เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้ารับเกียรติบัตร  ระดับ AA ดีเยี่ยม  จาก นายประเจน ปราประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ของ สพป.หนองคาย เขต 2