ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 1 สนามสอบในอำเภอรัตนวาปี

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 1 สนามสอบในอำเภอรัตนวาปี โดยมี
นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.นค.2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและ คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 1 สนามสอบในอำเภอรัตนวาปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์