เก็บข้อมูลงานวิจัย นักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาววรรณิภา จำปานิล ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ให้ข้อมูล สัมภาษณ์งานวิจัย ของนักศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ขอเข้าศึกษาดูงาน และเก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง “การขับเคลื่อนกิจกรรม PLC ในสถานศึกษา” โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ขอขอบพระคุณ คณะนักศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ให้เกียรติมาเก็บข้อมูลที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ในครั้งนี้