การให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching) การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching) ให้คำปรึกษาพี่้เลี้ยง ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในการประเมินสัมฤทธิผลมรอบ 6 เดือน ให้กับ
นายอนุรักษ์ วงศ์ศรีชา ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่
นางสาวสุภาวดี ผาตะเนตร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง
นางจุุฬาภรณ์ จันชารี ผอ.โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2