มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อมอบงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนจาก สพฐ. ซึ่งมีจำนวน 30 คน