เมื่อวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน ปลายปี การศึกษา 2566 เพื่อวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551

ในการนี้ คณะกรรมการนิเทศฯ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และดูแลความเรียบร้อยของการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวปฏิบัติฯ