กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (อำลาสถาบัน)ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.09 น. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 นี้ โดยนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานและกล่าวปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่นักเรียนในโอกาสที่จบการศึกษา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีคณะครูโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมและผูกข้อต่อแขนอวยพรให้กับนักเรียน การกล่าวแสดงความรู้สึกจากตัวแทนนักเรียน และแสดงกตัญญุตาต่อครูและโรงเรียน  การแสดงบนเวทีจากตัวแทนน้องๆ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น