วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการบันทึกผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการบันทึกผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องปฎิบัติการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ สพป.หนองคาย เขต 2 ทั้งนี้์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนของนักเรียนทุกคนเมื่อสิ้นปีการศึกษา และต้องนำผลการเรียนของนักเรียนเข้าสู่โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS)ให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น