เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้เดือนมิถุนายนเป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าเยี่ยมบ้านของนักเรียน เนื่องจากการเยี่ยมบ้านนั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาและดูแลนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนจะช่วยให้ครูได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งในด้านสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน สภาพแวดล้อมในครอบครัว และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมและผลการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ การเยี่ยมบ้านยังเป็นโอกาสอันดีที่ครูจะได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ทั้งครูและผู้ปกครองสามารถร่วมมือกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึ้น ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพิ่มเติม ที่ https://photos.app.goo.gl/Af9orjhru8b8N5ta7