เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2567 เวลา 13.00 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาววรรณิภา จำปานิล นางอรกัญญา กาสุริย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมประชุมทางไกล เพื่อเตรียมการสอบ Placement Test สำหรับนักเรียนประถมศึกษา โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบ CEFR ของ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ