การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงาน / พิธีกร การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุปะสงค์ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุภาครัฐ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง และเสริมสร้าง ความรู้การบริหารงานการเงินและบัญชีในโรงเรียน ตามระบบการควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนหาแนวทาง แก้ไขปัญหาร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
ซึ่งมีบุคลากรของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมเป็นคณะทำงานและร่วมอบรม คือ นางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์  และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับมอบหมายในการจัดนิทรรศการ การดำเนินงานด้านการเงินบัญชี