โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 3 สำหรับ ครูปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินบัญชี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงาน/พิธีกร การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 3 สำหรับครูปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินบัญชี จำนวน 160 ราย ในสังกัด โดยมีวัตถุปะสงค์ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุภาครัฐ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง และเสริมสร้าง ความรู้การบริหารงานการเงินและบัญชีในโรงเรียน ตามระบบการควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนหาแนวทาง แก้ไขปัญหาร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ และได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการนำเสนอการดำเนินงานด้านการเงินของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์