โครงการพัฒนาเเละเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาเเละการสำรวจเเววความสามารถพิเศษของผู้เรียน ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567  นางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเเละเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาเเละการสำรวจเเววความสามารถพิเศษของผู้เรียน ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบคัดกรองเเละส่งต่อเพื่อพัฒนาเเละเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสำรวจเเววความสามรถ ตามพหุปัญญารายบุคคลของผู้เรียน สามารถคัดกรองเเละสำรวจเเววความสามารถเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล เเละสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลได้