รับติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อน OBEC Content Center ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต2 มอบหมายให้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต้อนรับนายอุทัย ไชยกลาง รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และคณะนิเทศ ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกันขับเคลื่อนบูรณาการจัดการเรียนการสอน ด้านไอซีทีกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์มีผลงานเด่น เช่น รางวัลชนะเลิศโครงงานsoftwareคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับรางวัล Best Practice โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Centerทั้งระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในครั้งนี้คณะนิเทศติดตาม ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ในครั้งนี้ครับ

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/5k5zryGakjDNGe8Z6