วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติแบบ New normal เพื่อเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมประกาศเกียรติคุณแม่เกียรติยศ แม่ดีเด่น ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก รวมถึงมอบรางวัลลูกกตัญญู อันเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนทุกคนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีเสมอ