กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันโควิด-19 (U2T COVID Week)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันโควิด-19 (U2T COVID Week) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้้วให้ประเทศU2T ในเขตตำบลรัตนวาปี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์