วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩 ณ หอประชุมพิสัยสรเดชสพป.หนองคาย เขต 2 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งข้อราชการและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
🎗ในการนี้ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ดังนี้
   การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับประเทศ ผ่านวิดีโอช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาตอนปลาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในงาน เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564
1.โรงเรียนส่งเสริมการประกวดบรรยายฯ นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์
2.โล่พระราชทาน เด็กหญิงกนกรวี ศรีจันทร์ นักเรียน รร.บ้านโนนสวรรค์
3. ผู้ฝึกสอน นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท ครู รร.บ้านโนนสวรรค์
   การประกวดเรียงความและบทกลอน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ระดับจังหวัด
1.รางวัลชนะเลิศ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เด็กหญิงอุทิตยา บูชากุล นักเรียน รร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
2.รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ นางสาวมินตรา จันทะไทย์ ครูรร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
3.รางวัลชนะเลิศ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เด็กหญิงเสาวณีย์ ถานบำรุง ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. นักเรียน รร.บ้านโนนสวรรค์
4.รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท ครูรร.บ้านโนนสวรรค์
     การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2565
1. รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงรุ่งนภา ธรรมวงษา นักเรียน รร.บ้านโนนสวรรค์
2. ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท ครูรร.บ้านโนนสวรรค์
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกุลธิดา ผ่านพิเคราะห์ นักเรียน รร.บ้านโนนสวรรค์
4. ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์ ครูรร.บ้านโนนสวรรค์