ติดตามผล โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

🚩วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น.🚩ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
🎗นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำคณะครูรับการนิเทศติดตาม โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จากคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ว่าที่ ร.อ.รามภคิณ โทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายภัทรชัย ธรรมคุณชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมนิเทศติดตามผล โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ของโรงเรียนแกนนำ คือ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยมีคุณครูแกนนำ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1. นางอรพินทร์ โพธิ์หะนาม
2.นางอัจฉรา นาคเสน
3.นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท
4.นางวรรณิภา จำปานิล
5.นายเอกวัฒน์ มะตาด
🙏ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำการดำเนินโครงการฯ