ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สทร. สพฐ.ตรวจเยี่ยม รร.บ้านโนนสวรรค์

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับเกียรติต้อนรับ คณะ สพฐ. ออกติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย มี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายโกศิลป ดวงใจ ผอ.กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ฯ  และมีนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่ม DLICT สพป.หนองคาย 2 ร่วมต้อนรับ และคณะครู นักเรียนของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนและ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้าน ICT และภาษาต่างประเทศ ตามนโยบายของ สพฐ.พร้อมกันนี้ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี และคณะได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนสอนในครั้งนี้ด้วย