คณะทำงานจัดทำ(ร่าง)คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปฯ สพฐ.

28-30 มีนาคม 2565 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เป็นคณะทำงาน จัดทำ(ร่าง)คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี(ปีการศึกษา 2564-2569)และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม.