ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน โครงการ SLC ปี 2565