🚩วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.🚩🎗นายวรรณชัย บุสนาม ได้มอบหมายให้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ของโรงเรียนคุณภาพชุมชน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ในโครงการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ (School as Learning Community) โดยครูทุกคนใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Co 5 Steps เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีและ Application ในการจัดการเรียนการสอน ครูทุกคนมีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) โดยการวางแผนการสอน สังเกตการสอน และสะท้อนบทเรียนร่วมกัน ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาตามเป้าหมายของโรงเรียนอย่างแท้จริง ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี