เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

  1. นายอภิศร ทิพเสนา รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
  2. นางจิราภรณ์ ประโพศรี รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ ประเภทครู ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
  3. นางสาววรรณิภา จำปานิล รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ ประเภทครู ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
  4. นายปรีชา ไชยดี รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ ประเภทครู ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
  5. นางสาวพัชรินทร พรมภักดิ์ รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ ประเภทครู ระดับคุณภาพ ดีมาก