เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น พร้อมด้วยการละเล่น ต่าง ๆ อนึ่งได้รับการสนับสนุนรางวัล จาก อบต.รัตนวาปี ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ อย่างดี ขอขอบพระคุณทุก ๆท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ครั้งนี้