การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. 🚩
นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ คณะทำงานฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร