โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน บ้านโนนสวรรค์ ปี 2566

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน บ้านโนนสวรรค์ ปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมในการรับการประเมิน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของวัดบ้านโนนสวรรค์ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.หนองคาย ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้