เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะครู นักเรียน และผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณภายใน ภายนอกของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้