ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2