การอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2567 สำหรับบุคลากรโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ ประโพศรี และนายปรีชา ไชยดี ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมการอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจำปี 2567 สำหรับบุคลากรโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” และทำการประเมินผลการอบรม ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมฯ ทั้ง 3 ราย

Website โครงการ : https://inno.obec.go.th/1tambon1school/?page_id=6852

 

1709809516444